To mniej niż w zeszłym roku, kiedy to na "Wyprawkę szkolną" przeznaczono kwotę ok. 51 mln zł.
Rozporządzenie określi  szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje ww. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
Pomocą nie będą objęci uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy korzystają z rządowego podręcznika. "Wyprawka szkolna" nie dotyczy także niepełnosprawnych uczęszczających do klas IV-V szkoły podstawowej oraz klas I-II gimnazjów, ponieważ przysługuje im pomoc z innych źródeł, wyjątek w tym zakresie stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczający do klas I-III szkół podstawowych, jeżeli nie mogą korzystać z rządowego podręcznika.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów