Celem takiego rozwiązania jest poprawa efektywności nadzoru pedagogicznego. Projektowany przepis zobowiąże ministra właściwego ds. oświaty do uruchomienia i administrowania portalem.
Projekt zakłada, że pracownicy organów nadzoru pedagogicznego będą korzystać z udostępnionych na platformie narzędzi do realizacji nadzoru pedagogicznego oraz dokumentować wyniki tego nadzoru. Portal dostarczy ministrowi oraz organom prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny informacji o jakości pracy szkół, w skali kraju bądź danego obszaru (gminy, powiatu, województwa).

Polecamy: System Zarządzania Informacją. Aplikacja Nadzoru Pedagogicznego>>