MEN: resort podejmuje liczne działania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego uczniów

W odpowiedzi na pojawiający się temat depresji wśród dzieci i młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że podejmuje liczne działania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego uczniów, w tym zapobiegania depresji i samobójstw.

Wszelkie zagadnienia związane z kryzysem psychicznym znalazły się w opracowanym w bieżącym roku "Programie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży na lata 2013-2016".

Jak podaje MEN, w części Programu dotyczącego problematyki zdrowia psychicznego uwzględnione zostały zadania mające na celu promocję zdrowia psychicznego wśród uczniów poprzez m.in.:

- realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie kształtowania: postaw prospołecznych dzieci i młodzieży, poczucia własnej wartości, poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych,

- realizację programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki przygotowanego w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

- rozwijanie kompetencji nauczycieli i specjalistów systemu oświaty w zakresie promocji zdrowia psychicznego,

- zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, w tym udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego,

- upowszechnianie informacji o systemie rekomendacji i standardach jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz

- edukację rodziców.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowując Program w obszarze ochrony zdrowia psychicznego uczniów wychodzi z założenia, że kluczowe jest przede wszystkim podejmowanie działań kompleksowych - o charakterze zarówno edukacyjnym, wychowawczym, jak i opiekuńczym.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 4 września 2013 r.

Data publikacji: 4 września 2013 r.