Resort edukacji przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Wykreślone zostaną przepisy odnoszące się do egzaminu dojrzałości, który - ze względu na przepisy przejściowe oraz możliwość poprawiania - niektórzy uczniowie mieli prawo zdawać do 2013 r.
Drugim celem noweli jest uporządkowanie przepisów dotyczących wydawania świadectw i arkuszy ocen. Rozszerzony zostanie katalog przypadków, w których datą wydania świadectwa jest data inna niż zakończenie zajęć edukacyjnych - po zmianach jednym z nich będzie przeprowadzenie testu wiadomości i umiejętności.
Dodane zostaną również przepisy dostosowujące rozporządzenie do zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe będzie mogła otrzymać osoba, która zdała egzamin przed państwową komisją powoływaną przez kuratorów oświaty (chodzi o osoby, którym zdawanie egzaminu umożliwił staż pracy).
Nowela uwzględni również zmiany dotyczące egzaminów od roku 2015 r., w tym przede wszystkim fakt, że egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, na poziomie dwujęzycznym, będzie mógł zdawać każdy absolwent. Treść projektu>>