Jak przypomina MEN w komunikacie, celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi opracują programy praktyk w przedsiębiorstwach, zapewnią warunki ich przeprowadzenia, dokonają rekrutacji uczestników oraz zrealizują praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w postaci praktyk lub staży w przedsiębiorstwach.

Efektem projektu ma być także poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie nowych technik i technologii w obszarze nauczanego zawodu oraz doskonalenie warsztatu pracy z uczniem przy użyciu nowoczesnych środków dydaktycznych, takich jak techniki wizualne i multimedialne.

W komunikacie podkreślono, że projekty muszą być skierowane bezpośrednio do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych z uwagi na brak możliwości zapewnienia warunków realizacji projektów. Jedynym wyjątkiem są osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową lub gospodarczą.

Szczegóły konkursu znaleźć można na stronie internetowej www.efs.men.gov.pl

W związku z tym, że konkurs ma charakter otwarty nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Jak podaje MEN, do tej pory w ramach wszystkich Działań i Poddziałań Priorytetu III "Wysoka jakość systemu oświaty" (w perspektywie na lata 2007-2013) podpisano 268 umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Wśród nich jest 36 projektów beneficjentów systemowych i 232 projekty beneficjentów konkursowych.

Realizacja 11 projektów systemowych i 20 projektów konkursowych została zakończona. Dzięki tym środkom ponad 670 tys. uczniów będzie mogło skorzystać z zajęć pozalekcyjnych, a ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbędzie staże w przedsiębiorstwach. Województwami, w których realizowanych jest najwięcej projektów są województwo mazowieckie, małopolskie, kujawsko-pomorskie i dolnośląskie. (PAP)
dsr/ ls/