Ilu uczniów powinno przypadać na kierownika szkolenia praktycznego?
Przy ilu uczniach można zatrudnić zastępcę kierownika?
Wszystkie praktyki odbywają się poza szkołą (w naszym przypadku kierownik ma pensum 10 godzin - 600 uczniów, w tym zasadnicze szkoły zawodowe - 170 osób).
Czy pensum jest adekwatne do liczby uczniów?


Zgodnie z ramowym statutem określonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) zarówno publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, jak i technikum, w szkołach tych tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów. Dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze dyrektor szkoły może tworzyć, za zgodą organu prowadzącego szkołę. Brak jest natomiast szczegółowych wytycznych w przepisach rozporządzenia odnośnie ilości uczniów przypadających na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.


Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole obligatoryjnie obniża się wymiar zajęć w stosunku do obowiązującego lub też całkowicie zwalnia się z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Wpływ na obniżenie lub zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć ma wielkość i typ szkoły oraz warunki pracy. Zasady udzielania i rozmiar zniżek określa organ prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Także do kompetencji organu prowadzącego szkołę należy przyznanie zwolnienia od obowiązku realizacji pensum.