Na wstępie należy pokrótce omówić cel istnienia w przepisach prawa oświatowego jednostki, jaką jest zespół szkół. Prawidłowe bowiem zrozumienie materialnoprawnej podstawy funkcjonowania takiego zespołu pozwoli na właściwe przeprowadzenie procesu związanego z połączeniem szkół wchodzących w jego skład.
W świetle zapisu art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty . organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że połączeniu w zespół szkół podlegają szkoły różnych typów, np. technikum z zasadniczą szkołą zawodową i szkołą policealną, szkoła podstawowa i gimnazjum. Niemożliwe jest więc połączenie np. technikum z technikum czy też zasadniczej szkoły zawodowej z zasadniczą szkołą zawodową.
Zespół szkół jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy . Potwierdzeniem tego faktu jest zapis art. 10 ust. 1 - Karty Nauczyciela . Stosownie do powołanego przepisu stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Funkcjonowanie zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej, w której dokonuje się nawiązania z nauczycielem stosunku pracy, implikuje więc wcześniej postawioną tezę, że pełni on funkcję pracodawcy. Teza ta znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Stosownie do wyroku SN z 21.06.2011 r. (III PK80/10, Lex nr 1095944), zgodnie z art. 62 ust. 2 u.s.o., dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy. Wynika stąd, iż jest on upoważ-niony do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy będącego jednostką organizacyjną (art. 31 § 1 k.p.). 
Jednostką tą jest zespół szkół publicznych, jego dyrektor dokonuje więc tych czynności wobec nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Zdolność do zatrudniania pracowników ma zespół szkół (art. 3 k.p.), a szkoła podstawowa i gimnazjum stanowią miejsce (placówkę) wykonywania pracy.
Wracając do omawianego przykładu połączenia szkół wchodzących w skład dwóch odrębnych zespołów szkół i jednocześnie mając świadomość, że połączeniu podlegają jedynie szkoły różnych typów, jak również fakt, iż zespół szkół jest odrębną jednostką organizacyj-ną, należy rozważyć wybór sposobu dokonania połączenia przedmiotowych szkół. Uzależnione jest to oczywiście od okoliczności danego przypadku i zamierzonego celu.

 
Jest to fragment artykułu Agaty Piszko, "Łączenie szkół wchodzących w skład odrębnych zespołów" , opublikowanego w lipcowym numerze miesięcznika "Dyrektor Szkoły".
 
Przydatne akty prawne:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)