Pytanie
Jak rozumieć zapis art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o.?
Czy np. remont instalacji elektrycznej, z którym wiąże się przeprowadzenie przetargu, podpisanie umowy itd., powinien przeprowadzić organ prowadzący, czy dyrektor?
Jeśli dyrektor, to na jakiej podstawie prawnej?
Dyrektor szkoły dostał pozwolenie na wykorzystanie środków finansowych pozostałych z remontu instalacji na malowanie. Kosztorys opiewał na kwotę 54.999,00 zł.
Czy musiał przeprowadzić kolejny przetarg, czy wystarczyłoby zapytanie o cenę?
Jak rozumieć kolizję art. 5 ust. 7 pkt 2 z art. 39 ust. 1 pkt 5 u.s.o.?
W planie finansowym szkoły uwzględniono remont instalacji elektrycznych.
Kto odpowiada za całość?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2012 r.
Zakładam, że chodzi o szkołę publiczną, dla której organem prowadzącym jest gmina (jednostka samorządu terytorialnego).
Zgodnie z postanowieniami art. 79 ust. 1 u.s.o., szkoły publiczne zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi i - w zakresie gospodarki finansowej - działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - dalej u.f.p., oraz aktów wydanych na jej podstawie. Szkoła będąca jednostką budżetową nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że nie ma zdolności do samodzielnego występowania w obrocie cywilnoprawnym. W myśl zaś art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Na podstawie takiego pełnomocnictwa kierownik jednostki budżetowej gminy może zaciągać zobowiązania.
Warto też zauważyć, iż szkoła nie jest właścicielem mienia, którym dysponuje (w które została wyposażona) - mienie to należy do organu prowadzącego. Z tym też wiązać należy nałożony na organ prowadzący obowiązek, wynikający z art. 5 ust. 7 pkt 2 u.s.o. Jest to jedna z wielu dziedzin składających się na działalność szkoły, w zakresie której odpowiedzialność spoczywa na organie prowadzącym szkołę (art. 5 ust. 7, art. 34a u.s.o.).
Kompetencja dyrektora szkoły ujęta w art. 39 ust. 1 pkt 5 u.s.o. realizowana jest w ramach przewidzianych w u.s.o oraz u.f.p. W tej dziedzinie zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły ukształtowany został odmiennie niż zakres odpowiedzialności organu prowadzącego. Zakres obowiązków i zadań wynikający ze wskazanych powyżej przepisów u.s.o. jest inny i dlatego, w mojej ocenie, między tymi przepisami kolizja nie występuje.
Umowa cywilnoprawna (którą jest umowa zawarta z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) może zostać zawarta przez organ prowadzący szkołę (gminę), gdyż posiada on zdolność prawną. Zawarcie takiej umowy przez dyrektora szkoły jest możliwe tylko w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa - art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dalej u.p.z.p.
Jeśli chodzi o wybór trybu udzielenia zamówienia, to tryb zapytania o cenę może zostać zastosowany, jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
  • przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych - a więc w trybie tym nie można udzielić zamówienia na roboty budowlane, które zgodnie z art. 2 pkt 8 u.p.z.p. zdefiniowane są w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
  • wartość zamówienia jest mniejsza niż 130.000 euro - art. 70 u.p.z.p. oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).
Magdalena Sender