Dotychczas ustawa o systemie oświaty nie określała kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu uczniów do przedszkoli i szkół. Częściowo wymieniały je akty wykonawcze., zaliczając do nich:
– w przypadku przedszkoli: samotne wychowywanie dziecka przez rodzica, niepełnosprawność rodzica, jego całkowitą niezdolność do pracy, bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej;
– w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności prowadzących kształcenie zawodowe – stan zdrowia;
– wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły na poprzednim etapie kształcenia, na egzaminie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie;
Po nowelizacji, u.s.o . ma określać następujące grupy kryteriów przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół, w zależności od typu i rodzaju jednostki:
1. Uwzględniające potrzeby osób objętych szczególną opieką Państwa, zgodnie z art. 69 i 71 Konstytucji oraz Konwencją z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169):
– dochód na osobę w rodzinie kandydata;
– wielodzietność rodziny kandydata;
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata przez rodzica;
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Przy tym pojęcia: dochód, dochód rodziny, rodzina wielodzietna, osoba samotnie wychowującą dziecko, są definiowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
Ani organ prowadzący, ani szkoła lub przedszkole w statucie, nie mogą ograniczać katalogu wymienionych kryteriów rekrutacji, co oznacza, że wszystkie są tak samo ważne.

Ustawa rekrutacyjna będzie jednym z głównych tematów I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 22 stycznia 2014 r. w Warszawie>>

@page_break@

Mają one wpływ na zwiększenie dostępu do edukacji dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, m.in. z rodzin wielodzietnych i niepełnych;
2. Uwzględniające potrzeby rodziny oraz społeczności lokalnej – zgodnie z art. 71 ust. 1 Konstytucji:
– dogodne położenie przedszkola i szkoły odnośnie do miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców;
– miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata.
Stosowanie ww. kryteriów ma sprzyjać ułatwianiu funkcjonowania rodziny. Organ prowadzący może uzupełnić powyższy katalog o dodatkowe kryteria w liczbie nie większej niż trzy oraz ustalić hierarchię omawianej grupy kryteriów, poprzez przyznanie im różnej liczby punktów. Przy tym dodatkowe kryteria ustalone przez organ prowadzący nie mogą mieć przyznanej większej liczby punktów niż kryteria określone w nowelizacji u.s.o.;
3. Uwzględniające indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania przy dokonywaniu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, w których wymagane są specjalne predyspozycje:
– wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz na świadectwie ukończenia gimnazjum, w szczególności oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wskazanych przez dyrektora danej szkoły obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
– uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem oraz osiągnięcia wymienione na świadectwie, takie jak uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
– osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego lub innych ludzi, np. w formie wolontariatu.
Powyższe kryteria mają sprzyjać zapewnieniu nauce i rozwojowi uczniów w miarę możliwości w jednorodnym gronie.

Ustawa rekrutacyjna będzie jednym z głównych tematów I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 22 stycznia 2014 r. w Warszawie>>

Polecamy:  Procedura rekrutacji wkrótce na nowych zasadach