Nie tylko liczba przedszkoli, ale też ich jakość powinna zostać w krajach UE zwiększona. Komisja Europejska chce pomóc państwom członkowskim m.in. w efektywniejszym wykorzystaniu funduszy na edukację przedszkolną.Komisja proponuje podjęcie wspólnych działań, zmierzających do zwiększenia dostępności i jakości wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi.
W zakresie działań wspierających jakość Komisja wymienia m.in. określenie kwalifikacji koniecznych do wykonywania poszczególnych funkcji personelu, zapewnienie mu odpowiednich płac i warunków pracy, zwiększenie równowagi płci wśród personelu czy promowanie zachowania właściwych proporcji między przekazywaniem wiedzy i umiejętności społecznych na poziomie odpowiednim dla tych grup wiekowych.
Zapewnienie wczesnej edukacji wysokiej jakości wszystkim dzieciom ma m.in. ograniczyć liczbę dzieci wcześnie porzucających szkołę do poziomu poniżej 10 proc. oraz uratować przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym przynajmniej 20 mln osób.
Ministrowie edukacji krajów UE przedyskutują nowe propozycje w maju. Działania pomagające krajom osiągnąć wyznaczony cel prawdopodobnie rozpoczną się jesienią 2011 r.
 
Źródło:  Serwis Samorządowy PAP, 28.02.2011 r.