Nowelizacja ustawy o systemie oświaty obowiązująca od 22 kwietnia 2009 r. zmieniła  m.in. przepisy dotyczące dotowania szkół i placówek oświatowych. Jednostki samorządu terytorialnego udzielające dotacji na podstawie ustawy o systemie oświaty posiadają obecnie kompetencje do kontroli prawidłowości wykorzystania tych środków. Oznacza to, że poza dotychczasowymi kompetencjami, związanymi z kontrolą faktycznej liczby uczniów w dotowanych szkołach, kontrola może objąć także rozliczenie dotacji pod kątem wykorzystania jej na zadania bieżące w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
Zmienione przepisy doprecyzowują przeznaczenie dotacji, stanowiąc, że przeznaczone są one na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Ponadto, fundusze mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z powyższych uprawnień jednostki samorządu terytorialnego będą mogły jednak korzystać dopiero po podjęciu uchwał stosownych do nowego brzmienia art. 80 ust. 4 lub art. 90 ust. 4 ustawy. Organ nadzoru przypomina, iż są to uchwały będące aktami prawa miejscowego i w zakresie ich wejścia w życie obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 4.06.2009 r.