Na stronie internetowej MEN został zamieszczony komunikat w sprawie wykonania przepisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, zmieniający treść poprzedniego komunikatu w tej sprawie,  informujący o tym, kto w szkole i placówce podlega realizacji przepisu dotyczącego realizacji dodatkowej godziny zajęć, rozumienia czasu pracy, rodzajów zajęć, na które mogą być przeznaczone oraz sposobu rozliczania. „Generalnie” - czytamy w komunikacie -  „zajęcia te powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, w rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań, a także sprawowanie nad nimi opieki, zależnie od potrzeb”. I dalej: ” Na podstawie ramowych statutów szkół publicznych godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Pod pojęciem godziny lekcyjnej opisanej w ramowych statutach rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut”.

Źródło: MEN, 25 września 2009r.