Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich.
Nowelizacja skierowana jest do przewoźników kolejowych, którzy będą realizować przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, objęte dotowaniem. Już bowiem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1421), która rozszerza krąg osób uprawnionych do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych o nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych. Jednocześnie dotychczasowa ulga przejazdowa została obniżona z 37 proc. do 33 proc.
Dlatego też zaszła potrzeba zmiany rozporządzenia ministra finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 188, poz. 1261) poprzez uzupełnienie przepisu wskazującego podstawę obliczenia należnej dotacji o wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulgi przejazdowej 33 proc.

Polecamy: Od stycznia droższe bilety dla nauczycieli