Wynagrodzenie za pracę w dniu egzaminu gimnazjalnego.
Pytanie dotyczy nauczyciela zatrudnionego w publicznym gimnazjum. W dniu egzaminu, nauczyciel ten miał wg planu zajęć do przeprowadzenia 6 lekcji. Nie przeprowadził ich, bo był członkiem komisji egzaminacyjnej, a uczniowie w dniu egzaminu nie mają lekcji.
Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać za ten dzień pracy wspomniany nauczyciel?
Prace związane z egzaminem zajęły temu nauczycielowi około 4 godziny.
Drugie pytanie dotyczy podobnej sytuacji, tj. nauczyciel miał mieć w dniu egzaminu 7 godzin lekcyjnych. Lekcji nie przeprowadził, bo w dniu egzaminu uczniowie nie idą do szkoły. A nauczyciel pracował nie w komisji egzaminacyjnej, tylko wyznaczono mu miejsce do pilnowania na korytarzu, by w pobliże sali, gdzie odbywa się egzamin nikt nie podchodził. Pracował w tym dniu 4 godziny.
Czy nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za 3 nadgodziny?

Nie ma podstawy prawnej do potrącania miesięcznego wynagrodzenia za pracę nauczycielom uczestniczącym w pracach zespołów egzaminacyjnych, nawet w sytuacji gdy egzamin trwa krócej niż planowe w tym dniu zajęcia dydaktyczne dla konkretnego nauczyciela.
Zgodnie z brzmieniem § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, są w gimnazjach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów. Na mocy § 40 ust. 1 i § 41 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada dyrektor szkoły, który jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Dyrektor szkoły m.in. powołuje członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, a spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
Nauczyciele w miejsce odbycia planowanych w tych dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykonują czynności powierzone przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, związane z prawidłowym przebiegiem egzaminu. Nauczyciele, którzy w dniu egzaminu, zgodnie z rozkładem zajęć, nie mają zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a zostali przez dyrektora szkoły powołani na członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, wykonują obowiązki związane z przebiegiem egzaminu w ramach czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, stosownie do treści art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W żadnym wypadku nie ma podstawy prawnej do potrącania miesięcznego wynagrodzenia za pracę nauczycielom uczestniczącym w pracach zespołów egzaminacyjnych, nawet w sytuacji gdy egzamin trwa krócej niż planowe w tym dniu zajęcia dydaktyczne dla konkretnego nauczyciela. Nauczyciel jest gotów do prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale z powodu egzaminu, a zatem z powodu nie leżącego po stronie nauczyciela, nie może przeprowadzić zaplanowanych na ten dzień zajęć dydaktycznych. Pomimo to, co wynika z charakteru pracy nauczycielskiej, świadczy w tym dniu pracę innego rodzaju, wykonując obowiązki związane z przebiegiem egzaminu w ramach czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.