Nauczycielowi, który został powołany w charakterze eksperta do pracy w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego przysługuje wynagrodzenie, które organ otrzymuje w formie dotacji celowej. Ponadto nauczyciel ten jest również zwolniony z pracy na ten czas.
Czy za ten czas należy mu się również wynagrodzenie w ramach umowy o pracę w szkole (jeśli tak, to na jakich zasadach) plus to dodatkowe z dotacji?

Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za pracę jako ekspert w komisji egzaminacyjnej. Jeśli w tym samym czasie powinien realizować zajęcia wynikające z pensum, to za czas tej nieobecności nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.), pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie. Na podstawie § 16 ust. 2, w razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia z pracy, o którym mowa w § 5-7, 10 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia na czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
Przepisy dotyczące awansu zawodowego nie regulują sprawy wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia z tytułu udziału nauczyciela w komisji egzaminacyjnej a więc stosuje się przepisy ogólne, a rekompensatą za utratę wynagrodzenia jest wynagrodzenie dla eksperta wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Monika Jabłońska