Pytanie
Zatrudniono nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami na podstawie umowy o pracę w 1999 r. na 1 rok. Po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego sporządzono umowę na czas nieokreślony. Dnia 7 lutego 2003 r. nauczyciel uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W dokumentacji posiada "zatrudnienie na podstawie mianowania z dniem 7 lutego 2003 r.
Czy ten dokument potwierdza przekształcenie umowy w mianowanie z tym dniem?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Trudno bez bezpośredniego zapoznania się z dokumentami stwierdzić jednoznacznie (występując w roli pracodawcy), czy opisany dokument potwierdza przekształcenie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania.
Moim zdaniem – nie ma zasadniczych zastrzeżeń dotyczących "przedstawionego dokumentu, bowiem przepis ustawowy nakazuje jedynie potwierdzenie przekształcenia – bez wskazania formuły dokumentu.
Jednak sprostowania wymaga data przekształcenia. Jeśli zostało poprzedzone uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego dnia 7 lutego, to przekształcenie nastąpić powinno w dniu 1 marca.
Przedstawioną w pytaniu sytuację należy odnieść do wymienionych niżej przepisów i dokonać ewentualnego sprostowania. Można go dokonać również teraz (z bieżącą datą) pamiętając, że ocena sytuacji (przekształcenie stosunku pracy zawartego z nauczycielem) powinna być dokonana według stanu prawnego z 2004 r. na podstawie oryginalnych lub potwierdzonych dokumentów (poza cytowanym w pytaniu).
Należy również sprawdzić (lub ewentualnie uchylić dokument dotyczący zasadniczej kwestii pytania), jaką podstawę prawną zawiera dokument potwierdzający "zatrudnienie na podstawie mianowania z dniem 7 lutego 2003 r.", skoro przepisy art. 10 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, weszły w życie w 2004 r.
Uzasadnienie
Przepis art. 10 ust. 5a KN mówi, że stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są podstawowe warunki nawiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, określone w ust. 5. Dalej – w przepisie art. 10 ust. 5b KN czytamy, że przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.
Przepisy art. 10 ust. 5a i 5b KN zostały dodane przepisem art. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845), wypełniając lukę w dotychczasowych przepisach. Jednak co do istoty pytania - według stanu prawnego na dzień 16 sierpnia 2004 r. (dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej) i udzielonej odpowiedzi - nie wnoszą zasadniczych zmian. Weryfikacja dotyczy jedynie daty przekształcenia.
Monika Wawrzeńczyk