Pytanie
Jaką odprawę należy wypłacić siostrze zakonnej, która zwróciła się o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę?
Siostra pracuje w obecnej szkole 11 lat. Oprócz tego pracowała w innych szkołach 8 lat. Ponadto w latach 1971-1972 i 1973-1976 pracowała w Zakładzie Wychowawczym i otrzymywała wynagrodzenie wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. ZUS do naliczenia emerytury zaliczył jej ponadto lata przepracowane w punktach katechetycznych.
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2012 r.
Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) nauczyciele religii zatrudniani są zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, co oznacza, że w zakresie stosunku pracy ze szkołą ich prawa i obowiązki reguluje ta właśnie ustawa. Na podstawie Karty Nauczyciela, nauczycielowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje pieniężna odprawa emerytalna, której wysokość uzależniona jest od stażu pracy w szkole (przez okres pracy w szkole należy rozumieć łączny okres zatrudnienia w charakterze nauczyciela w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach określonych w art. 1 ust. 1 KN). Odprawa wypłacana jest w wysokości (art. 87 KN):
  • dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy - jeśli okres zatrudnienia w szkole wynosi mniej niż 20 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy - jeżeli nauczyciel przepracował w szkole co najmniej 20 lat.
Dodać ponadto trzeba, iż prawo do odprawy emerytalnej na podstawie art. 91b ust. 1 KN przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.
Z treści pytania wynika, że przechodząca na emeryturę pracownica (siostra zakonna) posiada ponad 20-letni staż pracy w szkole. Wobec tego pracownicy przysługuje odprawa emerytalna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wysokość odprawy emerytalnej obliczana jest według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Wskazać też należy, iż w uchwale z dnia 13 czerwca 2001 r. III ZP 32/00 (OSNP 2002/7/165) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że "okres nauczania religii w katechizacji parafialnej w ramach stosunku pracy, przed dniem 25 października 1990 r. jest okresem pracy nauczycielskiej w rozumieniu art. 88 ust. 1 KN." Podobne stanowisko, w sprawie dotyczącej księdza, zajął Sąd Najwyższy również w wyroku z dnia 3 sierpnia 2000 r. II UKN 661/99 (OSNP 2002/4/93).
Magdalena Sender