Jakiej wysokości (interesuje mnie kwota brutto) jest dodatek dla nauczyciela za wychowawstwo?
Nie ma przepisów, które wskazywałyby jednoznacznie wysokość dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy dla wszystkich nauczycieli.
Art. 30 ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) określa podstawowe zasady wynagradzania nauczycieli. Ustala m.in., iż organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego w drodze regulaminu określa wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, w tym dodatku funkcyjnego, który przysługuje za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Nie ma zatem jednakowych zasad ustalania wysokości tego dodatku we wszystkich szkołach. W zależności od przyjętych rozwiązań w regulaminie wynagradzania nauczycieli danej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkoły różnie kształtują się wysokości dodatków funkcyjnych. Przeważnie w regulaminie organ prowadzący określa procentowo wysokość dodatku funkcyjnego, podając np. maksymalną wysokość dodatku. Natomiast wysokość dodatku dla danego nauczyciela może ustalać dyrektor. Wysokość tego dodatku jest wtedy obliczana w oparciu o otrzymywane przez danego nauczyciela wynagrodzenie zasadnicze. Niektóre samorządy przyjmują też w regulaminie konkretną kwotę obowiązującą dla każdego nauczyciela sprawującego funkcję wychowawcy klasy, bez względu na wysokość wynagrodzenia zasadniczego, które jest uzależnione od stopnia awansu zawodowego oraz kwalifikacji danego nauczyciela.
Inaczej jest w przypadku nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej. Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494).

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości od 2% do 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły.
Natomiast nauczyciel, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy powinien otrzymać z rąk dyrektora szkoły odpowiednią indywidualną Informację o przyznaniu dodatku funkcyjnego, w której powinna być wymieniona wysokość tego dodatku oraz termin jego wypłacania.

Anna Siwonia