Centrum Kształcenia Praktycznego z dniem 31 sierpnia 2009 r. zostanie włączone do Zespołu Szkół na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Z dniem 1 września 2009 r. Zespół Szkół zmieni nazwę na Centrum Edukacji Zawodowej. Prosimy o podanie podstaw prawnych przeniesienia następujących grup zawodowych zatrudnionych w CKP:
- nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania,
- nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- pracowników samorządowych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Ponieważ szkoła, o której mowa w pytaniu, nie zostaje zlikwidowana, a tylko włączona do jednostki organizacyjnej, jaką jest zespół szkół, wystarczającym będzie wręczenie aneksów do aktów mianowania dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umów o pracę dla pozostałych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
W stosunku do nauczycieli niezbędne będzie dostosowanie aktów mianowania i umów o pracę do wymagań art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). W aneksie powinna znaleźć się informacja, że pracodawcą w miejsce szkoły staje się szkoła, natomiast sama szkoła staje się wyłącznie miejscem świadczenia pracy. Dla pracowników pedagogicznych wypowiedzenie zmieniające o powyższej treści należy wręczyć na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Julia Głazowska-Dmitruk