Proszę o odpowiedź w sprawie organizacji kształcenia w szkole ogólnodostępnej bez klasy integracyjnej. Dziewczynka jest w klasie czwartej szkoły podstawowej, z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa). Otrzymała orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i potrzebie indywidualnego nauczania.
Jakie powinna mieć przedmioty nauczania? Czy nauczyciel prowadzący zajęcia musi mieć przygotowanie z oligofrenopedagogiki?
Organ prowadzący przyznał 8 godz. nauczana indywidualnego i 2 godz. rewalidacji
W przypadku, kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała dla ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz niepełnosprawności ruchowej, wówczas szkoła realizuje z tym uczniem podstawę programową kształcenia ogólnego, taką samą jak w szkole ogólnodostępnej. Jeżeli jednocześnie poradnia wydała dziewczynce orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wówczas dyrektor szkoły, do której ona uczęszcza jest zobowiązany do zorganizowania nauczania indywidualnego, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z ww. orzeczeń poradni. Z treści zadanego pytania wynika, że dziewczynce przyznano 8 godzin indywidualnego nauczania i 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. Zatem jest to zgodne z wymiarem godzin zajęć określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Przedmioty, które są realizowane w ramach indywidualnego nauczania są uzależnione od miejsca, w którym to nauczanie jest prowadzone oraz od zaleceń lekarskich.
Nauczyciel, który będzie prowadził nauczanie indywidualne powinien legitymować się kwalifikacjami do nauczania przedmiotów - zgodnie z podstawą programową - i przygotowaniem z zakresu specjalności pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika.
Zarówno rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) jak i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) stanowią, że tylko uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Wszyscy uczniowie, w tym z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują podstawę programowa taką samą jak uczniowie sprawni.
Z kolei rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086) reguluje tygodniowy wymiar zajęć realizowany z dzieckiem w trakcie indywidualnego nauczania.
Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Teresa Serafin