Omówienie projektu pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Ponieważ nie zawsze jest możliwe, aby jeden nauczyciel mógł zrealizować w pełni treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III szkoły podstawowej (np. nie posiada kwalifikacji do nauczania języka obcego nowożytnego), proponuje się zwiększenie liczby nauczycieli, którym dyrektor odpowiednio przedszkola, innej formy nauczania przedszkolnego lub szkoły będzie mógł powierzyć prowadzenie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.
Dotychczas zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dalej „indywidualnego przygotowania przedszkolnego", mogą być prowadzone wyłącznie przez jednego nauczyciela. W projekcie zakłada się, że będą mogły być prowadzone przez jednego lub dwóch nauczycieli odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne, lub przez jednego lub dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. Również zajęcia indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej będą mogły być prowadzone przez jednego lub dwóch nauczycieli (dotychczas wyłącznie przez jednego).
Projekt zakłada utrzymanie możliwości powierzenia prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania odpowiednio nauczycielowi lub nauczycielom, zatrudnionym w innym przedszkolu lub w innej szkole, dodając do tego katalogu inną formę wychowania przedszkolnego. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że dyrektor może skorzystać z tej możliwości wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. wynikających z braku nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do prowadzenia określonego rodzaju zajęć w przedszkolu lub szkole, lub znacznej odległości miejsca pobytu dziecka od przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, do której uczęszcza.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>