Od 1 listopada br. będzie zorganizowane nauczanie indywidualne dla chorej uczennicy naszej szkoły.
Czy te godziny przydzielone nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze mogą być potraktowane jako godziny ponadwymiarowe, czy należy sporządzić aneks do umowy i zwiększyć wymiar zatrudnienia?

Sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086). Zgodnie z rozporządzeniem (§ 2, 3 ust. 1-3, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1) indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje dyrektor przedszkola lub szkoły w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są organizowane oddziały przedszkolne, a zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu lub szkole.
W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. W związku z tym należy uznać, iż zajęcia te realizowane są przez nauczycieli w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), czyli w ramach "pensum" zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub w szkole w pełnym wymiarze zajęć przyznanie dodatkowych zajęć polegających na prowadzeniu zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania oznacza przyznanie im godzin ponadwymiarowych. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć godziny zajęć nauczania indywidualnego nie mogą być traktowane jako godziny ponadwymiarowe, a tylko zwiększają realizowany wymiar pensum. Formalnie zatem przyznanie takiemu nauczycielowi wiąże się ze zmianą warunków pracy (wypowiedzenie zmieniające).