Ponad 240 mln euro jest do wykorzystania na upowszechnianie edukacji przedszkolnej ze środków unijnych w latach 2007-2013. Projekty mogą dotyczyć nie tylko alternatywnych form wychowania przedszkolnego ale również tradycyjnych przedszkoli.
Ministerstwo Edukacji promuje tworzenie rożnych form wychowania przedszkolnego, w których dzieci będą mogły przebywać co najmniej przez 12 godzin tygodniowo. Chodzi m.in. o to, aby dotrzeć do środowisk wiejskich i defaworyzowanych np. rodzin z biednych dzielnic miast. Badania potwierdzają, że objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci o niższym statucie społecznym i materialnym przyczynia się do wyrównania ich szans edukacyjnych.
Projekty można przygotowywać przede wszystkim w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” PO Kapitał Ludzki. Projekty konkursowe mogą dotyczyć m.in. tworzenia ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wsparcia istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego przyczyniającego się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu oraz opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.
W ramach podziałania 9.5 dofinansowane mogą być oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Jego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich.

Serwis Samorządowy PAP, 11 marca 2008 r.