Do składu komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe powoływani są nauczyciele z innych szkół.
Czy w związku z tym nauczyciele ci powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w szkole, do której zostali oddelegowani?
Czy zbiór danych tych nauczycieli powinien pojawić się w jawnym rejestrze zbioru danych osobowych, czy można powołać się na przesłankę wynikającą z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - dalej u.o.d.o.?
W szkole powołany jest ABI.

Nauczyciele z innych szkół powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zaś zbiór z ich danymi nie musi być objęty jawnym rejestrem zbioru danych osobowych.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 23 ust. 1 u.o.d.o. przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych; jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (nauczyciel nie ma ustawowego obowiązku brania udziału w komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego, czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w innej szkole niż ta będąca jego pracodawcą); jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (dane osobowe nauczyciela podane przy zawarciu umowy z inną szkołą są przetwarzane w szerszym kontekście niż tylko do jej realizacji); jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (nie można uznać, że udział nauczyciela w komisjach egzaminacyjnych służy dobru publicznemu); jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

I Zjazd Akademii Rozwoju Szkoły 2015/2016 - Warszawa, 25 lutego 2016 r.>>

Ponieważ nie zachodzą także te ostatnie okoliczności, nauczyciel spoza szkoły musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
Zasadą jest, że zbiory danych osobowych podlegają zgłoszeniu do GIODO, a gdy administrator (np. jednostka oświatowa) powoła ABI i zgłosi go do GIODO do rejestracji, wówczas zbiorów nie zgłasza się do GIODO, natomiast ABI prowadzi jawny rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (art. 36a ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 43 ust. 1a u.o.d.o.). W jawnym rejestrze nie muszą znajdować się zbiory danych osobowych wymienione w art. 43 ust. 1 u.o.d.o., w tym przetwarzanych w związku ze świadczeniem administratorowi danych osobowych usług na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 43 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o.). Nauczyciele spoza szkoły biorący udział w komisjach egzaminacyjnych zawierają z nią umowy cywilnoprawne (nazywane porozumieniami), na podstawie których świadczą usługi związane z przeprowadzaniem w imieniu szkoły egzaminów.

Powołanie ABI nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić pracę>>