Dodatkowe dni wolne ustala się na cały dany rok szkolny na jego początku lub nawet jeszcze w poprzednim roku szkolnym. Treść § 5   rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) - dalej r.o.r.s. pozostawia dyrektorowi dość dużą swobodę, wskazując – oprócz limitu liczby dni - jedynie ogólnikowo, że powinien wziąć pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki.
Treść § 6a r.o.r.s. nakłada na szkołę dwa obowiązki:
• zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonych przez dyrektora na podstawie § 5 ust. 1 r.o.r.s. ,
• poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.
Z powyższego wynika, że uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach dydaktycznych, może skorzystać z innych zajęć organizowanych w tych dniach w szkole (np. świetlicowych).
Szkoła nie powinna ograniczać uprawnień uczniów do skorzystania z opieki szkoły poprzez wskazanie, że jest ona organizowana tylko dla tych, których rodzice wcześniej zadeklarują udział swoich dzieci. Opieką powinni zostać objęci wszyscy uczniowie, którzy w danym dniu wolnym od zajęć przyjdą do szkoły.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych nie są bowiem dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli; nie przysługuje im dzień wolny od pracy ani urlop wypoczynkowy. W takie dni nauczyciele realizują dla uczniów zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, a o ich organizacji decyduje dyrektor szkoły. Muszą więc świadczyć pracę, (a przynajmniej być w gotowości do świadczenia pracy – pozostawać do dyspozycji dyrektora, który może im wyznaczyć wykonywanie innych czynności) w wymiarze równym liczbie godzin zaplanowanych w tygodniowym planie pracy, chyba że dyrektor uzna za konieczne zrealizowanie większej ich liczby. Może także się okazać, że dyrektor uzna, np. na podstawie wstępnego badania, ilu rodziców deklaruje udział ucznia w zajęciach organizowanych przez szkołę, że tylko część nauczycieli będzie prowadziła zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W takim przypadku pozostali nauczyciele, którzy nie zostali wyznaczeni do opieki, będą wykonywali czynności zlecone przez dyrektora (np. związane z doskonaleniem zawodowym). Należy pamiętać o tym, że nieobecność nauczycieli musi być tak samo usprawiedliwiana jak w inne dni pracy szkoły.
 
Przykład
Z uwagi na brak zgłoszenia chęci przez rodziców któregokolwiek ucznia skorzystania z zajęć świetlicowych w dodatkowym dniu wolnym od zajęć, dyrektor szkoły podstawowej zarządził, że w tym dniu nauczyciele nie mają obowiązku przyjścia do szkoły. Ponieważ rodzice przyprowadzili troje uczniów, opiekę nad nimi sprawowała woźna.

Mając na względzie kategoryczne brzmienie przepisu § 6a r.o.r.s ., szkoła nie może całkowicie zrezygnować z realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych, gdyż jest zobowiązana do zorganizowania opieki i nadzoru nad uczniami, którymi w tym dniu nie mogą zająć się rodzice.
Pomimo, iż przepisy nie zawierają żadnej regulacji odnośnie dodatkowych dni wolnych ustalanych za zgodą organu prowadzącego, mając na uwadze iż również one nie oznaczają dni wolnych od pracy dla nauczycieli, należy przyjąć, iż również w takich wyjątkowych okolicznościach dyrektor szkoły powinien zapewnić organizację opieki nad uczniami i o możliwości skorzystania z niej poinformować rodziców uczniów.