Zgodnie z art. 20c ust. 1 u.s.o., do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ta sama zasada dotyczy dzieci przyjmowanych do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Miejsce zamieszkania na terenie danej gminy przesądza, więc o możliwości ubiegania się o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy też innej formy wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Ustawodawca zastrzega, że przedstawione kryteria są równowartościowe. Oznacza to, że podczas ubiegania się kandydatów o przyjęcie do przedszkola, dyrektor powinien w równym stopniu uwzględnić zarówno fakt wielodzietności w rodzinie kandydata, jak też objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku, gdy pierwszy etap przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie przyniesie oczekiwanego efektu, tzn. jeżeli po pierwszym etapie tego postępowania uzyskane zostaną równorzędne wyniki lub jeżeli po przeprowadzeniu tego postępowania przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal nie dysponuje wolnymi miejscami, organizowany jest drugi etap postępowania. Na drugim etapie postępowania, decydujące znaczenie mają kryteria ustalone przez organ prowadzący.

Reforma oświaty w LEX Prawo Oświatowe>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów