Kto musi wystąpić z wnioskiem o upoważnienie do dostępu do bazy danych modernizowanego systemu informacji oświatowej?
Czy tylko dyrektor szkoły?
Czy także osoba, która zajmuje się w szkole wprowadzaniem danych do SIO (kadrowa?
Jak tak to do kogo i w jakim terminie należy złożyć wnioski:
1. Dyrektor szkoły (na str. MEN jest informacja, że upoważnienie dyrektorom wydaje JST i wnioski należy składać od 1 października 2012 r.)?
2. Osoba wprowadzająca dane SIO (osoba ta posiada upoważnienie wystawione przez dyrektora szkoły - czy to wystarczy)?

Zgodnie z treścią art. 67 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) - dalej u.s.i.o., dostęp do bazy danych SIO ma kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO oraz kierownik podmiotu uprawnionego do pozyskiwania danych z bazy danych SIO. Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2 pkt 3 u.s.i.o., dostęp do bazy danych SIO uzyskuje się na podstawie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO, którego udzielają m.in. wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie powiatów i marszałkowie województw odpowiednio - dyrektorom szkół i placówek oświatowych.
Oprócz kierowników dostęp do bazy danych mogą uzyskać także pracownicy. Zgodnie bowiem z treścią art. 72 ust. 1 i 2 u.s.i.o, kierownik podmiotu może upoważnić pracownika lub pracowników tego podmiotu do dostępu do bazy danych SIO, na czas określony, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia pracownikowi przez kierownika podmiotu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pracownik uzyskuje dostęp do bazy danych SIO na podstawie upoważnienia udzielonego przez podmiot który udzielił upoważnienia kierownikowi podmiotu zobowiązanego – a więc wójta gmin (burmistrza, prezydenta).
Zatem należy uznać, że ustawa zakreśla formułę podwójnego upoważnienia dla pracownika; najpierw kierownik wskazuje pracownika, składa wniosek do organu o udzielenie upoważnienia, zaś ten po dochowaniu trybu wskazanego w treści art. 69-71 u.s.i.o., takiego upoważnienia pracownikowi udziela. Ustawa, ani także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2012 r. Nr 466) nie zakreśla terminów w jakich należy złożyć wniosek o upoważnienie pracownika do dostępu do bazy, zatem należy uznać, że dokonuje się tego w zależności od potrzeb. Uznać więc należy, że terminy wskazane przez resort edukacji mają charakter instrukcyjny.
 
Nowemu systemowi poświęcone zostanie także szkolenie organizowane 4 grudnia 2012 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Umożliwi ono zapoznanie się m.in.: z elementami nowej struktury systemu informacji oświatowej, zadaniami dla jednostek samorządu terytorialnego, sposobem przekazywania danych do bazy SIO oraz z procedurą udzielania upoważnień szkołom i placówkom oświatowym.