Ograniczono katalog podmiotów, które będą uprawnione do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nie mogą prowadzić doskonalenia zawodowego nauczycieli zakłady kształcenia nauczycieli, tj. kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych.
Kurator oświaty zyskał natomiast prawo do opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Zmieniły się również same wymogi, jakie muszą spełnić dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli - oprócz dotychczasowych wymogów uwzględniono konieczność wyrażania przez kandydata na dyrektora zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
W przypadku osób będących cudzoziemcami dodatkowym wymogiem do zajmowania stanowiska  dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli będzie znajomość języka polskiego poświadczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591) weszło w życie 1 października 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów