Główna księgowa zatrudniona w szkole przeszła na urlop bezpłatny na jeden rok, tj. od dnia 20 maja 2008 r. do dnia 20 maja 2009 r. Przed przejściem na urlop bezpłatny, wykorzystała urlop wypoczynkowy za rok 2008 i w związku z tym otrzymała świadczenie urlopowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W miesiącu czerwcu 2008 r. będzie wypłacane dofinansowanie do wypoczynku letniego dzieciom nauczycieli i pracowników.
Czy w związku z tym będzie przysługiwało dofinansowanie dla dzieci głównej księgowej, która w miesiącu czerwcu 2008 r. będzie już przebywała na urlopie bezpłatnym?


Świadczenia urlopowe z ZFŚS w tej sytuacji będzie przysługiwało na warunkach określonych w regulaminie, zapisy regulaminu będą o tym decydować.


W myśl przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) świadczenia otrzymywane z funduszu działającego w szkole mają charakter wyłącznie uznaniowy (fakultatywny) uzależniony od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (art. 8 ustawy). Oznacza to, iż nie każdy uprawniony występujący o świadczenie z funduszu musi otrzymać to świadczenie. Również uprawnieni nie mają prawa do roszczeń z tytułu przyznania lub nieprzyznania określonego świadczenia z funduszu socjalnego. Przyznawanie świadczeń odbywa się po przeprowadzeniu indywidualnej kwalifikacji wniosków osób uprawnionych. Decyzję o przyznaniu i wysokości świadczenia socjalnego podejmuje pracodawca (lub osoba działająca w imieniu pracodawcy), mając na uwadze ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego wszystkich pracowników szkoły.
Do korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu w równym stopniu uprawnieni są wszyscy pracownicy szkoły, emeryci (renciści) - byli pracownicy lub osoby, którym przyznano to uprawnienie w regulaminie, niezależnie od wysokości dokonywanego na nich odpisu. Podstawowym kryterium przyznawania świadczeń jest kryterium dochodowe przypadające na członka rodziny uprawnionego.
Podstawą działania funduszu w szkole jest regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wszelkie kwestie związane z funduszem w szkole określone są w regulaminie, w tym również rodzaj i wysokość poszczególnych świadczeń wypłacanych z funduszu oraz kryteria ich przyzwania.