Ministerstwo Edukacji uważa, że organy prowadzące szkoły, dysponujące środkami z EFS, mogą zwiększyć liczbę godzin do dyspozycji dyrektora szkoły z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, finansując zwiększenie ze środków otrzymanych z EFS.  Możliwe jest również w określonych przypadkach zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zwiększenia liczby godzin samorząd może dokonać zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
Dyrektor szkoły przeznaczyłby wówczas zwiększoną liczbę godzin na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, powierzając ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w szkole.
Zdaniem resortu, do realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych można także zatrudnić w szkole, na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć, nauczyciela innej szkoły lub osobę niebędącą nauczycielem – zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty. Osoby prowadzące takie zajęcia mogłyby być zatrudniane także na podstawie umów cywilnoprawnych, choć zdaniem resortu budzi to najwięcej wątpliwości, ponieważ nie reguluje tej kwestii Karta Nauczyciela. W tej sytuacji należy stosować przepisy Kodeksu Pracy. Jednoznaczne wykluczenie możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem byłoby prowadzenie określonych zajęć edukacyjnych, jest zdaniem resortu - zbyt rygorystyczne.
Zdaniem MEN, zawarcie z nauczycielem umowy cywilnoprawnej, byłoby dopuszczalne, jeżeli osoba prowadząca zajęcia nie podlegałaby podporządkowaniu pracowniczemu. Chodzi o to, że nie będzie podlegała kierownictwu dyrektora szkoły, w szczególności nie będzie miała obowiązku wykonywania jego poleceń dotyczących sposobu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć, a także nie będzie podlegała sprawowanemu przez niego nadzorowi.
Ponadto nie będzie miała obowiązku osobistego świadczenia pracy (np. w razie niemożności przeprowadzenia zajęć będzie mogła we własnym zakresie zapewnić zastąpienie przez inną osobę), ewentualnie będzie dysponowała swobodą co do programu nauczania – napisano w stanowisku ministerstwa.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 23.05.2009 r.