Emeryt zatrudniony jest w szkole na czas określony od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r. jako nauczyciel.
Czy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r.?

Przysługuje takiemu nauczycielowi wynagrodzenie roczne za rok 2007 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w tym roku, za który naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne (4 miesięcy).


Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach wyszczególnionych w art. 2 ust. 3 przywołanej ustawy, w tym przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) stanowi w art. 63, iż rok szkolny we wszystkich szkołach o i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.
Zatem nauczyciel - emeryt zatrudniony na okres od 1 września danego roku kalendarzowego do dnia 31 sierpnia następnego roku nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w tym roku, za który naliczane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne.