Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Konieczność poprawek wynika ze zmian wprowadzonych do Karty Nauczyciela. Chodzi o art. 30a Karty, w myśl którego do końca stycznia samorządy mają obowiązek wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego w przypadku, gdy nie osiągnęli oni zagwarantowanych średnich wynagrodzeń.
W projekcie rozporządzenia znalazł się zapis, że dodatek ten będzie elementem wynagrodzenia nauczycieli, który należy uwzględnić w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy. Dodatek przysługuje za okresy roczne, dlatego w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się go w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.
Jak informuje MEN, wdrożenie w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. „Niezbędne środki na realizację zadań oświatowych, w tym także na wynagrodzenia nauczycieli, są zagwarantowane przez Państwo w dochodach jst" - czytamy w uzasadnieniu.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 7.10.2010 r.