Jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej w czerwcu kończymy nabór uczniów do klas pierwszych i ogłaszamy listę przyjętych.
Czy możemy już tych uczniów uwzględniać w wykazie do j.s.t. przy ubieganiu się o subwencję za miesiące lipiec i sierpień?
Warunkiem otrzymania dotacji podmiotowej o której mowa w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - dalej u.s.o., jest podanie przez organ prowadzący organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a i 3 u.s.o., dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia tej szkoły pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Wskazany przez ustawodawcę termin 30 września ma przede wszystkim związek z pracami właściwej jednostki samorządu terytorialnego nad uchwałą budżetową na kolejny rok kalendarzowy i zapisaniem w wydatkach odpowiednich środków finansowych. Podawana planowana liczba uczniów jest warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, natomiast wysokość dotacji uzależniona jest od faktycznej, rzeczywistej liczby uczniów. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 26 lipca 2006 r. (wyrok NSA z dnia 26 lipca 2006 r., II GSK 97/06, LEX nr 265689). Stanowisko NSA w tej sprawie poparła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w orzeczeniu z dnia 21 maja 2009 r. (139/g116/D/09, LEX nr 523115). Z zadanego pytania nie wynika, czy organ prowadzący podał planowaną liczbę uczniów klas pierwszych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli nie – dotacja dla szkoły nie przysługuje, natomiast jeżeli organ prowadzący podał tą informację – dotacja przysługuje, ale dopiero od dnia 1 września. Wynika to z zapisu art. 63 u.s.o., zgodnie z którym rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Faktycznie więc, osoby przyjęte do klas pierwszych staną się uczniami szkoły dopiero z dniem 1 września i od tego dnia będzie przysługiwać na nie dotacja (pod warunkiem wypełnienia zapisów u.s.o., o których była mowa powyżej).

Agata Piszko