Jak podano w ogłoszeniu o naborze - opublikowanym na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji - "ogólnym celem partnerstwa jest opracowanie i upowszechnienie elektronicznych podręczników do kształcenia ogólnego. Stanowić je będą interaktywne aplikacje lub e-książki zawierające usystematyzowaną prezentację wszystkich treści nauczania w ramach różnych zajęć edukacyjnych, na różnych etapach edukacyjnych".
Projekt "E-podręczniki do kształcenia ogólnego" finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wdrażanie zaplanowano na lata 2012-2015, a jego szacunkowa wartość wynosi 45 mln zł.
 
Elektroniczne podręczniki opracowane w projekcie stanowić będą zasoby otwarte. Otwartość zasobów edukacyjnych oznacza powszechny, swobodny i darmowy dostęp w dowolnym miejscu i czasie, w tym dostęp bez ograniczeń lub zabezpieczeń technicznych, oraz dowolność wykorzystania. W przypadku zasobów stanowiących utwory, przedmioty praw pokrewnych lub bazy danych otwartość zasobów oznacza rozpowszechnianie na podstawie licencji creative commons.
Przy wyborze partnera brane będzie pod uwagę m.in. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, ocena wstępnej koncepcji realizacji projektu.
 
Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl
Opracowanie elektronicznych podręczników do kształcenia ogólnego jest jednym z elementów rządowego programu "Cyfrowa szkoła", mającego na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. (PAP)