Kto dokonuje odroczenia obowiązku szkolnego dziecka w przedszkolu, które posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym: dyrektor szkoły specjalnej, do której dziecko ma w przyszłości uczęszczać, dyrektor szkoły macierzystej dziecka czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna?

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w myśl art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku, gdy zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko. Do wniosku rodzice dołączają opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założona zgodnie z art. 82 u.s.o. oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 

MEN radzi, jak prawidłowo wyliczyć subwencję dla niepełnosprawnych>>

Dyrektor szkoły posiada przywilej podejmowania takiej decyzji, a sama decyzja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni od złożenia przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku. Obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

 

Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach - 2 częściRuch kadrowy w szkołach i przedszkolach - 2 części>>