W omawianej sprawie można zastosować dwie instytucje prawne: ograniczenia zatrudnienia lub wypowiedzenia stosunku pracy, bądź wyłącznie wypowiedzenia stosunku pracy. Wybór rozwiązania, tj. czy w dalszym ciągu kontynuować z nauczycielem stosunek pracy w ograniczonym wymiarze, czy też rozwiązać go na podstawie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, należy do dyrektora szkoły. Musi on podjąć decyzję kierując się interesem szkoły, jak i indywidualną oceną pracy danego nauczyciela.

 
1. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 KN, zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia dokonywana jest za zgodą nauczyciela z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole.
W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 KN, a więc dokonuje się rozwiązania stosunku pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
 
2. Przepis art. 20 KN ma zastosowanie m.in. w przypadku rozwiązania stosunku pracy z zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole (przedszkolu) lub zmian planu nauczania - uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.
Tak więc jeżeli przyczyną rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę była zmiana organizacyjna powodująca zmniejszenie liczby oddziałów w szkole (przedszkolu), zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze (art. 20 ust. 1 pkt 2 KN), to jest to wystarczająca podstawa do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy.
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych następuje po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu (art. 20 ust. 3 KN w zw. z ust. 4 KN). Nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z Serwisu Prawo Oświatowe.