Nauczycielka zatrudniona przez mianowanie, pracująca w pełnym wymiarze godzin 18/18 tygodniowo, ma prowadzić dodatkowo zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, w wymiarze 4 godziny tygodniowo.
Ponieważ są to zajęcia o dwóch różnych pensum (18/18 – nauczyciel kształcenia zintegrowanego i 4/22 – indywidualnego, rocznego przygotowania przedszkolnego,) to czy osoba ta powinna mieć oddzielną, dodatkową umowę na te 4/22, czy może można wykazać te 4/22 jako godziny realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych liczonych z 18/18?
Nadmieniam także, że w naszej szkole oddział zerowy i szkoła (nauczanie I-VI), posiadają dwa oddzielne budżety, a także są sporządzane dwa arkusze organizacyjne, jeden dla szkoły i jeden dla oddziału z,"0".
Nie ma możliwości, aby w ramach jednego stosunku pracy nauczyciel wykonywał obowiązki w szkole feryjnej i w szkole nieferyjnej (przedszkole), a także aby realizował godziny ponadwymiarowe w szkole nieferyjnej, będąc zatrudnionym w szkole feryjnej.
Nawiązując stosunek pracy z nauczycielem dyrektor szkoły (przedszkola, zespołu szkół) każdorazowo powinien zwrócić uwagę na szczegółowe uregulowania prawne zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, które ściśle dostosowane są do specyfiki pracy szkoły. Karta Nauczyciela uwzględnia specyfikę pracy szkoły, w szczególności przyznając inne uprawnienia nauczycielom szkół feryjnych, a inne nauczycielom szkół nieferyjnych. W związku z tym nie ma możliwości, aby w ramach jednego stosunku pracy nauczyciel wykonywał obowiązki w szkole feryjnej i w szkole nieferyjnej (przedszkole), a także aby realizował godziny ponadwymiarowe w szkole nieferyjnej, będąc zatrudnionym w szkole feryjnej. Zgodnie z § 10 ust. 1 ramowego statutu publicznego przedszkola, stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przedszkole jest zatem placówką nieferyjną. Łączenie pracy w szkole i oddziale przedszkolnym funkcjonującym w szkole, lub w przedszkolu, rodzi bardzo poważny problem, czy nauczyciel jest nauczycielem szkoły feryjnej czy nieferyjnej, a zatem, kiedy i jaki wymiar urlopu mu przysługuje, oraz czy do rozwiązania stosunku pracy stosuje się przepisy dotyczące szkół feryjnych, czy nieferyjnych, czy można przydzielić takiemu nauczycielowi godziny ponadwymiarowe, czy kwalifikacje nauczyciela są wystarczające do prowadzenia zajęć, itd. Aby rozwiązać kwestię poruszoną w pytaniu należy prawidłowo nawiązać stosunek pracy z nauczycielem i uporządkować jego zadania i obowiązki w umowie o pracę w zakresie miejsca i sposobu, oraz wymiaru wykonywania pracy, w taki sposób, aby nie łączyć pracy w przedszkolu z pracą w szkole. Dyrektor szkoły w takim przypadku może np.:
- nawiązać dwie odrębne umowy o pracę z nauczycielem w szkole i przedszkolu, i przyporządkować mu odpowiednie wymiary czasu pracy,
- zatrudnić nauczyciela w zmniejszonym wymiarze czasu pracy w przedszkolu, a przydzielić innym nauczycielom godziny ponadwymiarowe w szkole,
- zatrudnić dwóch nauczycieli w zmniejszonym wymiarze, jednego w szkole, drugiego w przedszkolu.

Urszula Kołowska