Czy uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym ma obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z § 21a rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – dalej r.w.s.o.?
Przepisy § 21a ust. 1 r.w.s.o. dotyczą wszystkich uczniów gimnazjów i nie wykluczają z obowiązku udziału w realizacji projektu edukacyjnego żadnej grupy uczniów. Dyrektor gimnazjum decyduje o zwolnieniu z udziału w realizacji projektu edukacyjnego ucznia z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym.
Realizacja projektów edukacyjnych obowiązuje uczniów tych klas gimnazjum, w których realizowana jest nowa podstawa programowa określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17) - dalej r.p.p.w. Użycie sformułowania gimnazjum bez określenia, o jakie rodzaje gimnazjów chodzi oznacza, że dotyczy uczniów gimnazjów masowych, specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowych i mistrzostwa sportowego.
Zgodnie z § 21a ust. 1 r.w.s.o. decyzję o zwolnieniu ucznia z udziału w realizacji projektu podejmuje dyrektor gimnazjum. Przepisy § 21a ust. 1 r.w.s.o. nie precyzują przypadków uniemożliwiających udział uczniów w projekcie. Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów. W przypadku ucznia niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym, decyzję podejmie dyrektor gimnazjum, uwzględniając czy niepełnosprawność umysłowa ucznia uniemożliwia udział w realizacji w projekcie, czy wpływa ona na niemożność pracy w zespole zadaniowym, czy nie jest możliwe dobranie zadania uwzględniającego możliwości i umiejętności ucznia, czy specyficzne trudności i deficyty rozwojowe uniemożliwiają sprostaniu zadań związanych z udziałem w projekcie edukacyjnym.

Bożena Barszczewska