Pytanie
Kształcenie młodzieży i dorosłych w jednym zespole szkół.
W zespole szkół funkcjonują szkoły dla młodzieży: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa.
Czy zgodnie z przepisami należy powołać szkołę policealną dla dorosłych i włączyć ją do tego zespołu?
Jeśli tak, to czy w podstawie prawnej stosownej uchwały organu prowadzącego należy powołać się na art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o.?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Przepisy u.s.o. nie zawierają w tym zakresie wyłączeń.
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 62 ust. 1 u.s.o., organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Typy szkół wymienione są w zapisie art. 9 u.s.o. Wszystkie wymienione w treści pytania szkoły: tj. liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoła policealna dla dorosłych stanowią różne typy szkół. Organ prowadzący może więc włączyć szkołę policealną w skład istniejącego zespołu szkół na podstawie art. 62 ust. 5 u.s.o. Nie ma przy tym znaczenia, że jest to szkoła dla dorosłych. Przepisy u.s.o. nie zawierają w tym zakresie ograniczeń.
Agata Piszko