Czy rejestr uczniów z obwodu szkoły realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach powinien być wysłany do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (tzw. GIODO)?
Zasadą jest, iż zbiory danych osobowych podlegają zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO), o czym stanowi art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dalej u.o.d.o. Obowiązek zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji ciąży na administratorze tych danych (zob. art. 7 pkt 4 u.o.d.o.). Nie wszystkie jednak zbiory danych podlegają obowiązkowi zgłoszenia – u.o.d.o. wskazuje bowiem na zbiory, które nie podlegają zgłoszeniu. Zbiory nie podlegające zgłoszeniu do rejestracji GIODO zostały w sposób wyczerpujący wymienione w art. 43 ust. 1 u.o.d.o. W kontekście treści pytania należy zwrócić uwagę zwłaszcza na postanowienia art. 43 ust. 1 pkt 4 u.o.d.o., zgodnie z którym administratorzy (tu: szkoły) danych osobowych dotyczących osób uczących się u nich, zwolnieni są z obowiązku zgłoszenia takich zbiorów do rejestracji. Podkreślić trzeba, iż wskazane zwolnienie dotyczy tylko takich zbiorów danych osobowych, które zawierają dane osób uczących się w danej szkole. Prowadzony w danej szkole rejestr uczniów realizujących obowiązek szkolny w innych szkołach odnosi się do osób innych, niż uczące się w szkole prowadzącej taki rejestr. Z powyższego wynika, że zbiory danych osobowych dotyczące uczniów, którzy nie uczą się w danej szkole – podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji GIODO. Wobec tego – rejestr uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach innych niż szkoła w obwodzie, której zamieszkują, należy zgłosić do rejestracji GIODO.
 
Magdalena Sender