Kolejny już raz zostanie mi powierzone stanowisko dyrektora szkoły po wygranym konkursie.
Czy mam obowiązek przedstawienia nowego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?
Jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna?

Na podstawie delegacji z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia m.in. wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora.
Wydane na tej podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436), stwierdza w § 1 pkt 7, że stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Przepis ten odnosi się do każdorazowego powierzenia pełnienia funkcji kierowniczej w szkole. Ani u.s.o. ani ww. rozporządzenie nie określa jednocześnie żadnych wyjątków od ogólnej zasady – w związku z tym należy uznać, że obowiązek przedkładania zaświadczenia o niekaralności dotyczy każdorazowego powierzenia funkcji dyrektora szkoły.

Krzysztof Lisowski