Czy przy naliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli należy uwzględnić nieobecność usprawiedliwioną, np. opiekę nad dzieckiem zdrowym, urlop szkoleniowy, urlop okolicznościowy, udział w szkoleniu, konferencji, inne (np. stawiennictwo w sądzie)? Czy te nieobecności należy traktować tak jak np. zwolnienie lekarskie, czyli czasową niezdolność do pracy przy naliczaniu trzynastki. Proszę podać aktualną podstawę prawną naliczania trzynastki dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w szkole.
Przy obliczaniu wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się wynagrodzenia za wymienione w pytaniu usprawiedliwione nieobecności nauczyciela. Roczne dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pracowników samorządowych wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) – dalej u.d.w.r., rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalenia i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagradzania oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) – dalej r.s.z.u.w.
Na podstawie art. 4 ust. 1 u.d.w.r. wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.
W myśl § 1 ust. 2 pkt 1-3 związku z § 6 ust. 1 r.s.z.u.w. w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Monika Jabłońska