Pytanie
Czy przedstawiciele organu prowadzącego mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2012 r.
Przedstawiciele organu prowadzącego mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej o ile zostaną na nie zaproszeni przez przewodniczącego rady pedagogicznej za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Uzasadnienie
Rada pedagogiczna jest jednym z organów szkoły, do których zalicza się również dyrektora, radę szkoły, radę rodziców oraz samorząd uczniowski. W jej skład wchodzą: dyrektor szkoły – w roli przewodniczącego oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. Wymienione osoby z mocy prawa mają prawo, a zarazem obowiązek uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej.
Zgodnie z art. 40 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział również inne osoby, o ile zostaną zaproszone przez przewodniczącego rady pedagogicznej za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Ponieważ wskazane powyżej wyliczenie osób poprzedzone jest wyrażeniem: "w tym", to należy stwierdzić, że nie jest to wyliczenie pełne. W związku z powyższym w jej zebraniach mogą brać udział również inne osoby, o ile spełniony zostanie warunek zaproszenia przez przewodniczącego rady pedagogicznej za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Piotr Gąsiorek