Czy po miesiącu uczęszczania do grupy zerowej możliwe jest przeniesienie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy możliwe jest przeniesienie dziecka, które w miesiącu wrześniu będzie uczęszczało do grupy zerowej po miesiącu nauki do pierwszej klasy szkoły podstawowej?

Odpowiedź:

Możliwe jest przeniesienie we wrześniu dziecka na wniosek rodziców, z oddziału przedszkolnego do klasy I szkoły podstawowej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2014/2015 objęte są dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Spełniają one obowiązek przez uczęszczanie do szkoły podstawowej. Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców, według opinii MEN rodzice mogą podjąć decyzję w tej kwestii nawet na początku września.

Nie ma ustawowego przepisu określającego datę zapisania dziecka do szkoły. Termin rekrutacji określany jest ze względów organizacyjnych. Przepisy dotyczące przyjęcia dziecka do szkoły, nie precyzują terminu przyjęcia. Stosownie do treści art. 20a ust. 2 u.s.o. decyzję o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego podejmuje dyrektor danej szkoły. Istnieje również możliwość wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Stosownie do art. 16 ust. 2 u.s.o. decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z wnioskiem do dyrektora w tej sprawie, zwracają się rodzice dziecka. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Opinia ma dla szkoły wartość opiniotwórczą. Poradnia, po przeprowadzeniu specjalistycznych badań, sprawy te tylko opiniuje. Oznacza to, że opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej może być wzięta pod uwagę przy podejmowaniu decyzji lub nie. Opinia poradni powinna zawierać miedzy innymi stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie.

Bożena Barszczewska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 28 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 28 sierpnia 2014 r.