Czy organizowanie uroczystości szkolnych, imprez sportowych, mogą być zaliczone w poczet godziny dodatkowej wynikającej z art. 42 ust. 2 KN?
Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel jest zobowiązany realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum są obowiązani do prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Nauczyciele szkoły ponadgimnazjalnej obowiązani do prowadzenia zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Dodatkowe godziny nie mogą być przeznaczone na wszelkiego rodzaju zajęcia wynikające ze statutu szkoły, gdyż są one wyodrębnione z tych zajęć na rzecz pracy w świetlicy lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) godziny do dyspozycji dyrektora to zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów, przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.