Czy organ prowadzący szkołę może w trakcie roku szkolnego nałożyć obowiązek uzupełniania etatu, jeżeli w maju nauczyciel wiedział o tym, że nie będzie miał pełnego etatu?
Co do zasady zmiany w ruchu kadrowym nauczycieli odbywają się w maju każdego roku i dotyczą zmian planowanych na kolejny rok szkolny. Moim zdaniem organ prowadzący szkołę nie może w trakcie roku szkolnego nakładać na nauczyciela obowiązku uzupełniania pensum, tym bardziej gdy zostało dokonane obniżenie etatu. W sytuacji, gdy w trakcie roku szkolnego wystąpiła konieczność zapewnienia nauczania w innej szkole, a nauczyciel z obniżonym pensum posiada wymagane kwalifikacje, można temu nauczycielowi zaproponować pracę w tej szkole na podstawie nowej umowy o pracę.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku nie wyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.
W myśl art. 22 ust. 2 KN zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 KN.
 
Monika Jabłońska