Nauczyciel podczas studiów za granicą (w byłym ZSRR) był zatrudniony od 15 lutego 1978 r. do 31 grudnia 1980 r. w charakterze laboranta w wymiarze 1/2 etatu.
Czy ten okres zatrudnienia można zaliczyć do stażu ustalając nagrodę jubileuszową?
Przy ustalaniu uprawnień nauczyciela do nagrody jubileuszowej uwzględnia się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeśli chodzi o okresy zatrudnienia, to wliczone do stażu pracy powinny zostać również okresy zatrudnienia za granicą. Podstawę do zaliczenia okresów pracy za granicą do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, daje art. 86 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - dalej u.p.z. Wskazany przepis stanowi, że udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Regulacja ta została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) i obowiązuje od 1 lutego 2009 r. Przed tą datą, w poprzednim stanie prawnym, okresy zatrudnienia obywateli polskich u pracodawcy zagranicznego podlegały zaliczeniu do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych, pod warunkiem, że za wskazane okresy opłacane były składki na Fundusz Pracy.
Podstawa prawna: art. 86 u.p.z.; § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418).

Magdalena Sender