Nauczyciel od 1 stycznia 2009 r. pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii i wakacji (placówka feryjna), pracował do 30 września 2009 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Z dniem 1 października 2009 r. został przeniesiony do innej szkoły (cały etat) u nas została nawiązana umowa o pracę od 1 października 2009 r. do 30 listopada 2009 r. na 1/2 etatu.
Czy za te dwa miesiące należy się nauczycielowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Prawo do urlopu ocenia się odrębnie w ramach każdego stosunku pracy. Jeżeli chodzi o nauczyciela, o którym mowa w pytaniu, to należy stwierdzić, że w szkole do której został przeniesiony urlop wypoczynkowy mu nie przysługuje. Przeniesienie oznacza kontynuację wcześniejszego stosunku pracy, w ramach którego nauczyciel wykorzystał już urlop w 2009 r. Jeżeli z nauczycielem została nawiązania dodatkowo umowa na okres 2 miesięcy to w ramach tego stosunku pracy nauczyciel nabył prawo do odrębnego urlopu, zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN.
Stosownie do tego przepisu nauczyciel zatrudniony w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne na okres krótszy niż 10 miesięcy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.
Na podstawie art. 66 ust. 2 KN w razie niewykorzystania urlopu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycielowi przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Aby ustalić wysokość ekwiwalentu nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony w szkole przez okres 10 miesięcy (czas trwania zajęć dydaktycznych) przyjmuje się, że nauczycielowi przysługuje urlop w wymiarze 56 dni (8 tygodni). Miesiąc pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole przez okres krótszy niż okres 10 miesięcy (niepełny miesiąc kalendarzowy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca) odpowiada 1/10 wymiaru urlopu przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przez okres co najmniej 10 miesięcy.
Nauczycielowi, w związku z wykonywaniem pracy przez 2 miesiące przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 12 dni (5,6 dni (56dni/10 miesięcy) x2 miesiące = 11,2 co zaokrąglamy do 12 dni). Ponieważ nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za 12 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Julia Głazowska-Dmitruk