Pytanie
Nauczycielka (58 lat) posiada 32 lata pracy w oświacie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Czy osoba ta w sytuacji kontynuowania dotychczasowego zatrudnienia ma prawo do pobierania emerytury bez konieczności rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2012 r.
Kontynuacja dotychczasowego stosunku pracy wpływa na możliwość pobierania świadczeń emerytalnych. Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie postanowienia, zgodnie z którymi emerytura podlega obowiązkowemu zawieszeniu, jeśli emeryt kontynuuje zatrudnienie bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Wobec tego, aby uniknąć zawieszenia prawa do emerytury, osoba przechodząca na emeryturę powinna rozwiązać stosunek pracy u dotychczasowego pracodawcy.
Dodać też trzeba, iż jeśli nauczycielka chciałaby skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) to skorzystanie z tej możliwości nadal uzależnione jest od rozwiązania przez nauczycielkę stosunku pracy.
Podstawa prawna: art. 103 ust. 1 i 2, art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), art. 6, art. 30 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726).
Magdalena Sender