Nauczyciel pracuje w klasie specjalnej - autystycznej.
Czy z tego tytułu otrzymuje dodatek za trudne warunki pracy i oddzielnie dodatek za warunki uciążliwe, jeżeli przynajmniej jedno dziecko w tym oddziale ma orzeczenie o niepełnosprawności?
Czy dodatki te mogą być naliczane oddzielnie?

Zgodnie z treścią art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatku za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki jego przyznawania (art. 30 ust. 6 pkt 1 KN). Z brzmienia powyższych norm wynika niezbicie, że ustawodawca z tytułu pracy nauczyciela w trudnych, lub uciążliwych warunkach, określił prawo do jednego dodatku za warunki pracy, a nie do dwóch odrębnych dodatków z tego tytułu. Taką interpretację potwierdza wykładnia historyczna art. 34 KN. Do 6 kwietnia 2000 r. (kiedy to została dokonana nowelizacja KN ustawą z dnia 18 lutego 2000 r., Dz. U. Nr 19, poz. 239), przepis ten uprawniał nauczycieli do odrębnych dodatków z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych i szkodliwych warunkach pracy. Tak jak powiedziano powyżej, przepis ten został uchylony i obecnie ustawa nie przewiduje odrębnych dodatków za warunki pracy, liczonych oddzielnie dla pracy wykonywanej w trudnych i oddzielnie dla pracy wykonywanej w uciążliwych warunkach.

Krzysztof Lisowski